پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 31 شهريور 1400

محورهای همایش

محورهای  پیشنهادی

- نقش شهرداری در فرایند اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی

- شناسایی راهبردهای  تأمین منابع پایدار شهرداریها با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

- فرصتها و چالشهای ایجاد شده ناشی از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در شهرداریها

- راهکارهای نوین در جهت اشتغال و بهره وری بیشتر شهرداریها درجهت نیل به اقتصاد مقاومتی

-شناسایی فرصتهای تأمین منابع مالی پایدار با تأکید بر فرصتهای ایجاد شده  از طریق مالیات بر ارزش افزوده

 - شناسایی و معرفی فرصتهای تأمین منابع مالی از طریق سرمایه گذاری بخش  خصوصی

- نقش گردشگری شهری بر درآمدهای پایدار شهرداریها

- شناسایی رویکردهای نوین تأمین درآمدهای شهرداری

- شناسایی و تعیین راهبردهایی در جهت صرفه جویی در هزینه های جاری شهرداریها


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0