چهارشنبه, 31 شهريور 1400
مشخصات عمومی
کد: 29 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه بیمه تکمیل درمان گروهی شهرداری شهربابک وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی  مناقصه بیمه تکمیل درمان گروهی  شهرداری شهربابک

شهرداری شهربابک در نظر دارد بر اساس بند 2 صورتجلسه شماره 194 مورخ25/02/1400 شورای  محترم اسلامی شهر بیمه تکمیل درمان خود را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید ،لذا بدیوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید ظرف مدت ده روز از از تاریخ 7 شهریور ماه 1400 نسبت به اخذ اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری شهربابک مراجعه نمایند.

شرایط:

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

2-حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.

3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ 450.000.000 ریال  (چهارصدو پنجاه میلیون ریال ) الزامی میباشد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

محمد حسین احمد بیگی

سرپرست شهرداری شهربابک

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 07/06/1400 مهلت دریافت اسناد: 17/06/1400
مهلت تحويل پیشنهادات: 17/06/1400 تاريخ بررسی پیشنهادات: 18/06/1400
تاریخ انقضاء: 31/06/1400
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0