چهارشنبه, 31 شهريور 1400
مشخصات عمومی
کد: 28 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی مناقصه جمع آوری ،عقیم سازی و امور مربوط به دامپزشکی سگهای ولگرد وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی  مناقصه جمع آوری ،عقیم سازی و امور مربوط به دامپزشکی سگهای ولگرد

شهرداری شهربابک در نظر دارد بر اساس بند 1  صورتجلسه شماره 185مورخ09/12/1399 شورای  محترم اسلامی شهر شهربابک جمع آوری ،عقیم سازی و امور مربوط به دامپزشکی سگهای ولگرد را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید ،لذا بدیوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید حداکثر تا شنبه 11 اردیبهشت ماه 1400 نسبت به اخذ اسنادمناقصه و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری شهربابک مراجعه نمایند.

شرایط:

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

2-حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.

3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ 350.000.000 ریال (سیصدو پنجاه میلیون ریال ) الزامی میباشد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 31/01/1400 مهلت دریافت اسناد: 11/02/1400
مهلت تحويل پیشنهادات: 11/02/1400 تاريخ بررسی پیشنهادات: 12/02/1400
تاریخ انقضاء: 13/02/1400
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0