چهارشنبه, 31 شهريور 1400
مشخصات عمومی
کد: 28 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی شهرداری شهربابک وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی  مزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی شهرداری شهربابک

شهرداری شهربابک در نظر دارد بر اساس بند9 صورتجلسه  شماره155مورخ25/06/1399شورای  محترم اسلامی شهرشهربابک تابلوهای تبلیغاتی خود را از طریق مزایده (بصورت اجاره ) به بخش خصوصی واگذار نماید ،لذا بدیوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ 17 فروردین 1400 تا ساعت 14 روز شنبه 28 فروردین ماه1400 نسبت به اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط:

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

2-حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.

3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی  به مبلغ100.000.000 ریال الزامی میباشد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 17/01/1400 مهلت دریافت اسناد: 28/01/1400
مهلت تحويل پیشنهادات: 28/01/1400 تاريخ بررسی پیشنهادات: 29/01/1400
تاریخ انقضاء: 30/01/1400
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0