چهارشنبه, 31 شهريور 1400
مشخصات عمومی
کد: 24 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی تجدید مزایده اجاره کشتارگاه دام شهرداری شهربابک وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی تجدید  مزایده اجاره کشتارگاه دام شهرداری شهربابک

شهرداری شهربابک در نظر دارد بر اساس بند 3 صورتجلسه  شماره135 مورخ16/01/1399 شورای  محترم اسلامی شهرشهربابک کشتارگاه دام خود را از طریق مزایده (بصورت اجاره ) به بخش خصوصی واگذار نماید ،لذا بدیوسیله از اشخاص حقوقی و حقیقی  واجد شرایط دعوت بعمل می آید ظرف مدت ده روز از تاریخ30 دی ماه 1399 نسبت به اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط:

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

2-حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.

3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی  به مبلغ10.000.000 ریال الزامی میباشد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 30/10/1399 مهلت دریافت اسناد: 11/11/1399
مهلت تحويل پیشنهادات: 11/11/1399 تاريخ بررسی پیشنهادات: 12/11/1399
تاریخ انقضاء: 15/11/1399
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0