چهارشنبه, 31 شهريور 1400
مشخصات عمومی
کد: 23 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری شهربابک نوبت ششم وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری شهربابک

نوبت اول

شهرداری شهربابک در نظر دارد بر اساس بند7 صورتجلسه شماره 140مورخ20/02/1399شورای  محترم اسلامی شهرشهربابک املاک خود را از طریق مزاید(فروش )اقدام  واگذار نماید ،لذا بدیوسیله از اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید ظرف مدت ده روز  تاریخ 23 دی ماه 99 نسبت به اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط:

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

2-حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.

3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ200.000.000 ریال

4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 23/10/1399 مهلت دریافت اسناد: 05/11/1399
مهلت تحويل پیشنهادات: 05/11/1399 تاريخ بررسی پیشنهادات: 06/11/1399
تاریخ انقضاء: 10/11/1399
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0