سه‌شنبه, 12 مرداد 1400
مشخصات عمومی
کد: 26 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: تجدید مزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی شهرداری شهربابک وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی  تجدید مزایده اجاره تابلو های تبلیغاتی شهرداری شهربابک

شهرداری شهربابک در نظر دارد بر اساس بند9 صورتجلسه  شماره155مورخ25/06/1399شورای  محترم اسلامی شهرشهربابک تابلوهای تبلیغاتی خود را از طریق مزایده (بصورت اجاره ) به بخش خصوصی واگذار نماید ،لذا بدیوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ 7 دیماه 99 تا ساعت 14 روزشنبه 20 دیماه 99 نسبت به اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط:

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

2-حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.

3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی  به مبلغ100.000.000 ریال الزامی میباشد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 07/10/1399 مهلت دریافت اسناد: 20/10/1399
مهلت تحويل پیشنهادات: 20/10/1399 تاريخ بررسی پیشنهادات: 21/10/1399
تاریخ انقضاء: 22/10/1399
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: دانلود فایل
صورتجلسه برنده: دانلود فایل
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0