سه‌شنبه, 28 ارديبهشت 1400
مشخصات عمومی
کد: 22 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی سوم مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری شهربابک وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

<p><span dir="RTL">آگهی مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری شهربابک</span></p> <p><span dir="RTL">شهرداری شهربابک در نظر دارد بر اساس بند7 صورتجلسه شماره 140مورخ20/02/1399شورای </span>&nbsp;<span dir="RTL">محترم اسلامی شهرشهربابک املاک خود را از طریق مزاید(فروش )اقدام </span>&nbsp;<span dir="RTL">واگذار نماید ،لذا بدیوسیله از اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید ظرف مدت ده روز از تاریخ 6 ابان </span>&nbsp;<span dir="RTL">نسبت به اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.</span></p> <p><span dir="RTL">شرایط:</span></p> <p><span dir="RTL">1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است</span></p> <p><span dir="RTL">2-حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.</span></p> <p><span dir="RTL">3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ200.000.000 ریال</span></p> <p><span dir="RTL">4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.</span></p> <p><span dir="RTL">5-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.</span></p>

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 26/08/1399 مهلت دریافت اسناد: 26/08/1399
مهلت تحويل پیشنهادات: 26/08/1399 تاريخ بررسی پیشنهادات: 26/08/1399
تاریخ انقضاء: 26/08/1399
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: دانلود فایل
صورتجلسه اعلام نتيجه: دانلود فایل
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0