دوشنبه, 6 بهمن 1399
مشخصات عمومی
کد: 21 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری شهربابک وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

<p><strong>آگهی مزایده فروش تعدادی از املاک شهرداری شهربابک</strong><br /> شهرداری شهربابک در نظر دارد بر اساس بند7 صورتجلسه شماره 140مورخ20/02/1399شورای&nbsp; محترم اسلامی شهرشهربابک املاک خود را از طریق مزاید(فروش )اقدام&nbsp; واگذار نماید ،لذا بدیوسیله از اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید ظرف مدت ده روز از تاریخ 15 مهر ماه نسبت به اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.<br /> شرایط:<br /> 1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است&nbsp;<br /> 2-حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.<br /> 3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ200.000.000 ریال&nbsp;<br /> 4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.<br /> 5-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است&nbsp;<br /> شهرداری شهربابک</p> <p>&nbsp;</p>

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 06/08/1399 مهلت دریافت اسناد: 06/08/1399
مهلت تحويل پیشنهادات: 06/08/1399 تاريخ بررسی پیشنهادات: 06/08/1399
تاریخ انقضاء: 06/08/1399
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: دانلود فایل
صورتجلسه برنده: دانلود فایل
صورتجلسه اعلام نتيجه: دانلود فایل
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0