دوشنبه, 6 بهمن 1399
مشخصات عمومی
کد: 19 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: آگهی تجدید مزایده اجاره اماکن (غرفه –مغازه –فضاهای واقع در پارکها)شهرشهربابک وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی تجدید  مزایده اجاره اماکن (غرفه مغازه فضاهای واقع در پارکها)شهرشهربابک

شهرداری شهربابک در نظر دارد بر اساس بند3 شماره 135 مورخ16/01/99شورای  محترم اسلامی شهر  اماکن (غرفه مغازه فضاهای واقع در پارکها) شهرشهربابک را از طریق مزایده (بصورت اجاره ) به بخش خصوصی واگذار نماید ،لذا بدیوسیله از اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید ظرف مدت ده روز از تاریخ 23 شهریور ماه نسبت به اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط:

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

2-حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.

3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ20.000.000 ریال (بیست میلیون ریال ) الزامی میباشد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.

شهرداری شهربابک

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 23/06/1399 مهلت دریافت اسناد: 02/07/1399
مهلت تحويل پیشنهادات: 02/07/1399 تاريخ بررسی پیشنهادات: 03/07/1399
تاریخ انقضاء: 10/07/1399
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0