دوشنبه, 10 آذر 1399
مشخصات عمومی
کد: 17 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهی تجدید مناقصه خرید و نصب یک دستگاه چیلرجهت ساختمان اداری شهرداری شهربابک وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

<p><span dir="RTL">آگهی تجدید مناقصه خرید و نصب یک دستگاه چیلرجهت ساختمان اداری شهرداری شهربابک</span></p> <p><span dir="RTL">شهرداری شهربابک در نظر دارد بر اساس بند 8 صورتجلسه شماره 140مورخ20/02/1399 شورای &nbsp;محترم اسلامی خرید و نصب یک دستگاه چیلر خود را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید ،لذا بدیوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید ظرف مدت ده روز از تارییخ 11 شهریور ماه 99 نسبت به اخذ اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفتم تیر ساختمان شهرداری شهربابک مراجعه نمایند.</span></p> <p><span dir="RTL">شرایط:</span></p> <p><span dir="RTL">1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است </span></p> <p><span dir="RTL">2-حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.</span></p> <p><span dir="RTL">3-جهت شرکت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ 850.000.000(هشتصدو پنجاه میلیون ریال ) الزامی میباشد.</span></p> <p><span dir="RTL">4-سپرده نفرات اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.</span></p> <p><span dir="RTL">5-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است</span></p> <p><strong><span dir="RTL">شهرداری شهربابک</span></strong></p>

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 27/06/1399 مهلت دریافت اسناد: 27/06/1399
مهلت تحويل پیشنهادات: 27/06/1399 تاريخ بررسی پیشنهادات: 27/06/1399
تاریخ انقضاء: 27/06/1399
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0