دوشنبه, 10 آذر 1399
مشخصات عمومی
کد: 14 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه بیمه ای وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری شهربابک اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی مناقصه

 

شهرداری شهربابک در نظر دارد از طریق مناقصه جهت انعقاد قرارداد بیمه ای در شاخه درمان تکمیلی ، عمر و حوادث این خدمات را به شرکتهای بیمه ای واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت دوم بمدت ده روز به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.

شرایط

1- محل اخذ اسناد : دبیرخانه شهرداری شهربابک

2- تحویل سپرده که از 5% مبلغ کل برآوردسالیانه کمتر نباشد (بصورت نقدی یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی

3- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5- جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 7- 4222006 تماس حاصل فرمائید.

6- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه  میباشد.

7- پیشنهاد دهنده بایستی مبلغ 100000 ريال وجه شرکت در مزایده را بحساب 1723376500 بنام درآمد شهرداری شهربابک نزد بانک ملت باجه شهرداری واریز و رسید آن را ضمیمه پیشنهاد خود نماید.

                                                                   حســن امیــنی- شهردار شهربابک

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 07/06/1391 مهلت دریافت اسناد: 25/06/1391
مهلت تحويل پیشنهادات: 25/06/1391 تاريخ بررسی پیشنهادات: 27/06/1391
تاریخ انقضاء: 07/07/1391
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0