دوشنبه, 7 خرداد 1397
عنوان : آگهی مزایده فضاهای خالی پاركهای سطح شهر(نوبت اول)
کد خبر : ۲۷۸۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ 
ساعت : ۱۱:۲:۱۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در اجرای بند 2 صورتجلسه شماره 29 مورخ 96/12/5 شورای اسلامی شهر شهرداری شهربابک در نظر دارد فضاهای خالی پارکهای سطح شهر را جهت نصب غرفه و وسایل بازی از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان میرساند ظرف مدت 10 روز از انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به خرید تکمیل و تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری واقع در بلوار شهدای هفت تیر ساختمان شهرداری مراجعه نمایند

شرایط:

1-سپرده شرکت در مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی میباشد که بایستی به صورت واریز نقدی بحساب شهرداری و یا بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به نام شخص باشد

2-در صورتیکه نفرات اول تا سوم به هر دلیلی حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

3-به پیشنهادات مخدوش مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد

4-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار میباشد

5-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود میباشد

واحد خبر روابط عمومی شهرداری شهربابکبازگشت           چاپ چاپ         
 
.:: پورتال شهرداری شهر بابک ::.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0